การก่อตั้ง สถานีโทรทัศน์ นิว ทีเอ็ม (NEW TM)

ประวัติการก่อตั้ง สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม

            ตามที่ อ.ยูซบ  พงกาวี ได้ออกบรรยายศาสนธรรมในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธา  และมองเห็นความเสื่อมโทรมของสังคม ที่ขาดหลักธรรมคำสอน ในเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้อง  จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลาม ให้กว้างมากยิ่งขึ้น  จึงเป็นที่มาของ การตั้งสถานีใหม่ ขึ้นมาใน นาม นิวทีเอ็ม  โดยมีแนวคิด ให้มีการเผยแพร่ หลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง  และการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กว้างไกล มากกว่าที่เป็นอยู่  และเอาความรู้ ส่งให้ถึงบ้านพี่น้องมุสลิม โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม

จุดประสงค์หลัก
1. เพื่อการเผยแพร่ศาสนาอัลอิสลาม ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วย คัมภีร์อัลกุรอาน และแบบอย่างอันถูกต้อง ของ นบี มูฮัมหมัด (ซล.)  พร้อมด้วยหลักฐานที่ถูกต้องและชัดเจน
2.  ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม  ด้วยการแนะนำรายการ ที่ให้ความรู้ ในด้านธุรกิจ และ การลงทุน ที่ถูกต้อง ตามหลักการอิสลาม
3. ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตามหลักการอิสลาม โดยให้มีการสนับสนุนร่วมกันในทุกกิจการ และทุกองค์กร

ปรัชญา
เพื่อ ศรัทธา สาระ ความรู้ และข่าวสาร

ผู้บริหารสถานี
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ คนปัจจุบัน นาย ยูซบ  พงกาวี (อ.ยูซุฟ)
ความรู้ ความสามารถ  จบ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประเทศ อียิปต์
ประสบการณ์  ครูสอนศาสนา โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์ และ นักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม
ในระดับต้นๆของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติอิสลาม และการดำเนินชีวิตของมุสลิมตามหลักการจาก  อัลกุรอานและจริยวัตรของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม แก่มุสลิม และผู้ชมทั่วไปโดยไม่จำกัดศาสนา
  3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร และบุคคลกรในวงการมุสลิมทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับองค์กรมุสลิมในการเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการต่างๆ
  5. เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างมุสลิมด้วยกัน และระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ
  6. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม ผ่านการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาธุรกิจ  การประกอบธุรกิจและการลงทุน

วิสัยทัศน์

เพิ่อให้สังคม  ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของ ศาสนา อัลอิสลาม ถึงหลักธรรมคำสอน และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้รู้ซึ้งถึง บาป , บุญ , คุณโทษ ของการปฏิบัติตน   และเพื่อให้พี่น้องมุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก  ได้เรียนรู้ และศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลาม   ที่มีความรัก ความอบอุ่น และการปรองดอง , การเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยนำหลักธรรมคำสอนของศาสนา  มานำหน้าในการดำเนินชีวิต   และเพื่อให้ แต่ละครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข   และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความรัก ,ความเอื้ออาทร และมีความเข้าต่อกัน  ซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  สงบ ร่มเย็น   ประการต่อมา เพื่อให้พี่น้องที่มีจิตกุศล ได้ร่วมทำบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆ  ที่มาร่วมกับสถานี ในการที่จะให้การช่วยเหลือ พี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก , ยากจน รวมถึงเด็กกำพร้า ที่จะต้องได้รับการดูแล และจะต้องได้รับช่วยเหลือ  เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสังคม    ตลอดจน ศาสนสถานที่ต้องได้รับการปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม  ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์  ถึงกิจกรรมของมูลนิธิ  และองค์กรต่างๆ  สิ่งสุดท้ายทางสถานีคาดหวังจาก  นักศึกษาศาสนาที่ได้รับทุนไปเรียนต่อ  ยังต่างประเทศ จะนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มาออกเผยแพร่ ทาง สถานี นิวทีเอ็ม  ในอนาคต อีกต่อไป

แนวทางการพัฒนากิจการ    

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายการ ให้ทันสมัย  และอบรม วิทยากร ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ  เพื่อให้น่าชม และ น่าติดตาม
ปรับปรุงอุปกรณ์ ภายในสถานี และห้องบันทึก  และห้องออกอากาศ

สิ่งที่สังคมจะได้รับ 

ความรู้ ความเข้าใจ  ในเรื่องของศาสนา และ นำคำสอนที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ในการดูแล คนยากไร้ และ เด็กกำพร้า  รวมถึงหญิงหม้ายตามศาสนบัญญัติ